Karty podarunkowe dla pracowników a koszty uzyskania przychodu Foto Unsplash by Joanna Kosinska

W orzecznictwie przyjmuje się pewne warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby wydatek
poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu. W pierwszej
kolejności wydatek musi zostać poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku
musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika. Wydatek musi mieć charakter
definitywny oraz pozostawać w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością
gospodarczą. W końcu zgodnie z definicją wydatek musi zostać poniesiony w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów. Dodatkowo powinien on zostać odpowiednio udokumentowany.

Warto także dodać, że wydatek nie może znajdować się w grupie wydatków, których z
ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.
Jednym z nich, zgodnie z przepisami ustaw o podatkach dochodowych PIT i CIT, są darowizny i ofiary wszelkiego rodzaju. Należy zwrócić uwagę, że chodzi w tym przypadku o wydawane przez podatnika darowizny. Zatem kosztem podatkowym nie mogą być koszty wytworzenia tych darowizn oraz koszty ich nabycia.

Jubileuszowe prezenty

W interpretacji z 14 marca 2019 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.8.2019.3.JK, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wypowiedział się na temat zaliczenia jubileuszowych prezentów dla pracowników do kosztów uzyskania przychodów. Wnioskodawca z okazji jubileuszu 30-lecia działalności zamierzał obdarować pracowników kartami podarunkowymi, uprawniającymi do dokonania zakupów w określonych punktach handlowych. Głównym celem przyznania Karty było uczczenie jubileuszu Spółki oraz podkreślenie roli pracowników w całokształcie działalności Wnioskodawcy. Przekazanie Kart miało odbywać się niezależnie od wynagrodzenia wynikającego z wiążącego stosunku pracy, w drodze darowizny. W związku z powyższym zapytał on fiskusa, czy planowane wydatki na nabycie Kart będą kosztami podatkowymi jako koszty pozostające w związku przyczynowo-skutkowym z
przychodami (art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych).

Dyrektor KIS w interpretacji stwierdził, że tego rodzaju wydatki pracodawcy, uprawniające
pracowników do zakupów w określonych punktach handlowych, nie stanowią kosztów
uzyskania przychodów. Organ podatkowy uznał, iż planowana darowizna kart podarunkowych nie będzie mogła zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów z
uwagi na treść art. 16 ust. 1 pkt 14 u.p.d.o.p., który to przepis wyłącza z kosztów uzyskania przychodów m.in. darowizny poniesione na rzecz osób fizycznych. W podanym stanie faktycznym argumentacja wnioskodawcy opierała się na fakcie uznania nagród
jubileuszowych za darowizny. Nie została uwypuklona funkcja motywacyjna tych wydatków. Dodatkowo, wskazując na to, iż takie przekazanie będzie uznane za darowiznę, nie będą miały zastosowania przepisy ustawy o PIT, lecz przepisy ustawy o spadkach i darowiznach, co wiąże się z dodatkowymi wymaganiami ze strony pracodawcy.

Odmienne stanowisko fiskusa

W podobnym stanie faktycznym fiskus wydawał już rozstrzygnięcia, w których uznawał za koszty uzyskania przychodu wydatki na zakup nagród jubileuszowych dla pracowników.
Przykładowo w interpretacji z 5 grudnia 2018 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.406.2018.1.AR,
spółka chciała przekazać jako nagrody jubileuszowe zegarki, co miało wzmocnić więź
pracowników z firmą oraz podkreślić jej pozycję. Fiskus zgodził się w 100% z argumentacją
wnioskodawcy, że obchodzenie tego rodzaju ważnych uroczystości (w formie imprez dla pracowników, wręczania drobnych upominków itp.) przyczynia się do wzmocnienia więzi z pracownikami, ma efekt motywacyjny, a tym samym pośrednio wpływa na poziom osiąganych przychodów i w konsekwencji takie wydatki mogą stanowić koszty uzyskania przychodu.
W innej interpretacji z 24 stycznia 2018 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.15.2018.1.BM, Dyrektor KIS stwierdził z kolei, że uczczenie jubileuszu istnienia Zakładu poprzez wręczenie swoim
pracownikom upominków z wygrawerowanym logiem Spółki ma pozytywny wpływ na
ogólną działalność spółki (wzmocni więź spółki z pracownikami, podkreśli, iż należą oni do
liczącej się, stabilnej finansowo organizacji, co może być dla nich bodźcem do dalszej
efektywnej pracy) i w konsekwencji takie wydatki stanowią koszty uzyskania przychodu.

Co robić?

Powyższe przykładowe interpretacje pokazują, jak istotne jest umiejętne przygotowanie opisu stanu faktycznego oraz uzasadnienia we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Pomimo tego, że co do zasady w obu stanach faktycznych chodzi o to samo tj. przekazanie nagród jubileuszowych pracownikom, to w jednym przypadku jest to zaliczane do kosztów uzyskania przychodu, a w innym już nie.

Autor: radca prawny Robert Nogacki, Kancelaria Prawna Skarbiec