Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą nie podlegają bowiem obowiązkowi odprowadzania podatku dochodowego. Księstwo nie pobiera od osób fizycznych podatku od nieruchomości oraz podatku od zysków kapitałowych. Jest tylko jeden warunek – należy uzyskać status rezydenta podatkowego Księstwa Monako.

Jak zostać rezydentem podatkowym Księstwa Monako?

Istnieją trzy sposoby, aby zostać rezydentem w Monako. Po pierwsze – może się to stać poprzez podpisanie umowy o pracę z autoryzowanym monakijskim pracodawcą; po drugie – na skutek założenia działalności gospodarczej w Monako; po trzecie – na podstawie oficjalnego dokumentu potwierdzającego założenie spółki, które umożliwia uzyskanie pozwolenia na pobyt. O ile wymienione sposoby wymagają adekwatnego do korzyści wysiłku logistycznego i operacyjnego, o tyle jest jeszcze czwarty sposób, aby trafić do podatkowego raju. Należy otworzyć konto w banku w Monako i złożyć depozyt w wysokości min. 500 000 EUR oraz uzyskać referencję bankową potwierdzającą, że dysponuje się wystarczającymi środkami, by wieść tam dostatnie życie.

Istotnym warunkiem uzyskania rezydencji Księstwa Monako jest posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości na tym terenie. Z uwagi na ograniczone pod względem wielkości terytorium, ceny nieruchomości, jak również koszty najmu mieszkań, są w Monako wysokie. Zawsze jednak można wynająć małe studio za ok. 2 500 EUR. Umowa najmu mieszkania jest zawierana zwykle na okres 3 lat i obwarowana jest obowiązkiem wpłacenia kaucji mieszkaniowej, której wysokość stanowi równowartość trzymiesięcznego kosztu najmu. Przy wynajmie mieszkań bardzo często wymaga się od potencjalnego najemcy okazania referencji z banku, od ostatniego wynajmującego lub też z miejsca pracy.

Aby uzyskać dokument pobytowy w Księstwie Monako, należy zmierzyć się również z „papierkową robotą”, polegającą na przedstawieniu m.in. wypełnionego formularza zgłoszeniowego, aktu urodzenia i poświadczonej kopii paszportu oraz wyciągu z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności. Dokumenty muszą być przetłumaczone na język francuski przez wykwalifikowanego tłumacza, a brak „czystej kartoteki” w rejestrze karnym automatycznie dyskwalifikuje kandydata.

Podatki

Podatek dochodowy został zniesiony w Księstwie Monako w 1869 roku! Wszyscy cudzoziemcy oficjalnie zamieszkujący w Monako i osoby narodowości monakijskiej mogą korzystać z zerowego systemu podatku dochodowego od osób fizycznych. Jest tylko jeden wyjątek – obywatele francuscy, którzy mieszkają w Monako, muszą płacić podatek dochodowy od osób fizycznych, który oblicza się zgodnie z zasadami francuskiego prawa podatkowego. Podatek od spadku i darowizn jest płatny, ale tylko w odniesieniu do aktywów położonych w Monako. Nie dotyczy to np. środków finansowych ulokowanych na zagranicznym koncie bankowym. Gdy nieruchomość położona jest w Monako, w praktyce oznacza to jedynie niewielki procent podatku od spadku w przypadku śmierci jej właściciela. Trzeba jednak podkreślić, że mamy w tym przypadku do czynienia ze zwolnieniem z opłaty ww. podatku dla spadkobierców w bezpośredniej linii (rodziców, małżonków i dzieci).

Jak prowadzić działalność gospodarczą w Księstwie Monako?

Bardzo dobrym pomysłem jest utworzenie w Monako spółki zajmującej się administrowaniem strukturą korporacyjną. Takie rozwiązanie nie tylko zapewnia efektywność podatkową, ale również wysoki poziom dyskrecji. Lokalne władze zbierają minimalną ilość informacji na temat spółek zarejestrowanych w Monako i nie są skłonne dzielić się tymi danymi z innymi władzami i podmiotami, dopóki taka spółka nie da ku temu bardzo poważnych powodów.

Do najbardziej popularnych spółek zakładanych w Monako należą:

  • spółki akcyjne,
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (SARL),
  • spółki komandytowe (SCS),
  • spółki komandytowo-akcyjne (SCA),
  • spółki jawne (SNC),
  • spółki niegiełdowe.

Prowadząc spółkę w Monako należy pamiętać o realizacji obowiązku prowadzenia pełnej księgowości, składaniu odpowiednim organom lokalnym bilansu oraz rachunku zysków i strat. Spółka posiada również obowiązek składania co roku oświadczenia o osiąganych dochodach, a także musi wykazać, iż prowadzi działalność gospodarczą w Monako. Członkowie zarządu oraz udziałowcy spółki mogą być dowolnej narodowości.
Istotne jest, aby spółka w Monako prowadziła działalność lokalnie – wówczas opłaty od zysków osiąganych przez spółkę wynoszą 0 procent. Gdy spółka zacznie prowadzić działalność poza Monako, a osiągane z tego tytułu dochody nie będą wynosiły więcej niż 25 proc. całego przychodu spółki, to podatek dochodowy także będzie wynosił 0 procent. Należy pamiętać, że przekroczenie wartości 25 procent podwyższy podatek do 33 procent.

W Monako panuje dobry klimat legislacyjny i polityczny dla podmiotów zajmujących się działalnością inwestycyjną, w tym zarządzaniem aktywami. Dlatego też Księstwo stanowi doskonałą jurysdykcję dla zakładania spółek zarządzających prywatnymi funduszami inwestycyjnymi – spółki te nie płacą podatku dochodowego. Połączenie spółki zarządzającej i funduszu, które są zarejestrowane w Monako, pozwala stworzyć strukturę maksymalnie efektywną z podatkowego punktu widzenia.

Autorem jest:
Prawnik Maja Czarzasty-Zybert, mec. Robert Nogacki
Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizująca się w przeciwdziałaniu bezprawiu urzędniczemu, w kontrolach podatkowych i celno-skarbowych oraz optymalizacji podatkowej