poniedziałek, 17 czerwca, 2024

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, warunki przesyłania informacji handlowej, zasady Polityki prywatności: przetwarzania danych osobowych i postępowania z plikami „cookies”.
 2. Definicje pojęć użytych w Regulaminie:
  1. Ustawa – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
  2. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.
  3. Usługi świadczone drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.
  4. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,
  5. Usługodawca – FIMEDIA prowadząca działalność pod adresem ul. Obrazkowa 2/ 3, 03-188 Warszawa, posługująca się numerem NIP:867-181-59-92.
  6. Usługobiorca – podmiot korzystający z usług Usługodawcy, który jest stroną umowy o świadczeniu usług będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego regulaminu. Usługobiorcą jest również podmiot, który zamówi świadczenie określonych usług drogą elektroniczną na zasadach poniżej określonych.
 3. Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu przy uruchamianiu usługi, jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

Rozdział 2
Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną poprzez:

Rozdział 3
Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie lub indywidualnej ofercie, jeśli taka została złożona i przyjęta przez Usługobiorcę, a także w odrębnych regulaminach, które mogą dotyczyć określonych usług lub produktów.
 2. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 3. Usługobiorca zobowiązany jest do niedostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy następujących treści:
  1. Powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  2. O charakterze bezprawnym: naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Usługodawca zapewnia ciągły dostęp do świadczonych usług z tym, że zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z usług. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania będzie publikowany na stronach WWW Usługodawcy przed rozpoczęciem prac.
 5. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego. Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
 6. Dostęp do informacji, o zmianach dotyczących sposobu i zakresu świadczenia usług przez Usługodawcę oraz do informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca, Usługodawca będzie realizował poprzez stronę WWW i/lub poprzez przekazywany pocztą elektroniczną informator.
 7. Korzystanie z portali jest nieodpłatne.

Rozdział 4
Warunki zawierania i rozwiązywania umów

 1. Do zawarcia umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną dochodzi poprzez jedną z nw. czynności:
  • Subskrypcję newslettera Usługodawcy lub innego narzędzia służącego przekazywaniu zamówionych informacji.
  • Rejestrację oraz korzystanie z spersonalizowanych kont na stronach
  • Internetowych Usługodawcy przez Usługobiorcę,
  • Wypełnienie formularza kontaktowego na serwisach usługodawcy,
  • Złożenie zamówienia na usługi drogą elektroniczną (korespondencja mailowa) i telefoniczną,
  • Rejestrację w newsletterze Usługodawcy.

Rozdział 5
Informacje Handlowe

 1. Informację promocyjną lub handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Usługobiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny lub numer telefonu.
 2. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych za pośrednictwem strony WWW lub poprzez bezpośredni kontakt pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
 3. Rezygnacja, o której mowa w pkt. 2 jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczeniu usługi drogą elektroniczną w formie wysyłki informacji handlowych.

Rozdział 6
Polityka Prywatności
Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Usługodawca: FIMEDIA prowadząca działalność pod adresem ul. Obrazkowa 2/ 3, 03-188 Warszawa, posługująca się numerem NIP:867-181-59-92.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniach niniejszego Regulaminu.
 3. Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a ich przetwarzanie następuje:
  1. W celu realizacji przepisów prawa,
  2. W celu realizacji umowy w tym w szczególności przygotowania wysyłki zamówionych produktów,
  3. Na potrzeby działań promocyjnych i handlowych Usługodawcy.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ustępie:
  1. 3 punkt 1, jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem;
  2. 3 punkt 2, jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych do wypełnienia postanowień umowy;
  3. 3 punkt 3, umowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Usługodawcę albo występuje świadoma zgoda użytkownika systemu.
 5. Dane osobowe zgromadzone przez Usługodawcę mogą być także udostępnione:
  1. Odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  2. Innym podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa oraz w celu odpowiedniego wypełniania postanowień umowy i prawidłowej realizacji zamówień złożonych za pośrednictwem platformy zamówień internetowych.
 6. Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 7. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi:
  1. imion i nazwisk,
  2. adresów zamieszkania,
  3. adresów korespondencyjnych,
  4. adresów e-mail,
  5. numerów prawa wykonywania zawodu,
  6. adresów IP.
 8. W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z Usługobiorcą, usługodawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.
 9. Usługodawca wyróżnia i oznacza spośród danych, o których mowa powyżej, jako dane, których podanie jest niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.
 10. Usługodawca może odmówić świadczenia usługi drogą elektroniczną z powodu nieudostępnienia danych, gdy przetwarzanie tych danych jest niezbędne ze względu na sposób funkcjonowania systemu teleinformatycznego zapewniającego świadczenie usługi drogą elektroniczną lub właściwość usługi.
 11. Usługodawca może przetwarzać, za zgodą usługobiorcy i dla celów określonych w punkcie 9, inne dane dotyczące Usługobiorcy, które nie są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.
 12. Użytkownikom systemu przysługuje prawo:
  1. Dostępu do swoich danych osobowych,
  2. Żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa,
  3. Sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 13. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
 14. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, a od 25.05.2018 r. będzie nią art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Jest to przetwarzanie w „prawnie uzasadnionym interesie administratora” (tj. FIMEDIA) niezbędnym do wykonywania przez Serwis działalności w obszarze wydawniczym zgodnie z należytymi standardami przy jednoczesnej realizacji Państwa interesu w ramach wykonywania Państwa działalności zawodowej.
 15. Usługobiorca posługując się właściwym e-mailem, oraz przekazując swój adres e-meilowy ma prawo wglądu do danych osobowych oraz do ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie ich przetwarzania, wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych zostanie uznane za naruszające bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne. Od 25.05.2018 r. właściwym organem nadzorującym będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 16. Prawa osoby udzielającej danych osobowych wymagające kontaktu z administratorem danych osobowych (tj. FIMEDIA) należy realizować poprzez kontakt pod adresem e – mail: RODO@obcasy.pl, 5 lub pocztą na adres siedziby firmy: ul. Obrazkowa 2 lok.3 03-188 Warszawa.

Rozdział 7
Polityka prywatności
Pliki „cookies”

 1. Cookies („ciasteczka”) to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie Usługobiorcy – użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
 2. Usługodawca przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu:
  • Utrzymania sesji zalogowanego użytkownika, co sprawia, że nie musi on na każdej stronie wpisywać nazwy użytkownika i hasła,
  • Przechowywania (dla danego użytkownika) w aptece internetowej produktów w koszyku,
  • Tworzenia statystyk oglądalności dla reklamodawców i partnerów,
  • Prezentacji treści i reklam internetowych o tematyce najbardziej zbliżonej do zainteresowań użytkownika,
  • Zabezpieczania ankiet internetowych przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby.
 3. Istnieje możliwość wyłączenia możliwości przechowywania plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki. Taka konfiguracja może jednak znacznie utrudnić użytkownikowi możliwość korzystania ze stron internetowych Usługodawcy.
 4. Korzystanie z serwisów internetowych Usługodawcy bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Rozdział 8
Postanowienia przejściowe i końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964r. nr 16, poz.93 z póź. zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.